VEDTEKTER FOR ARBEIDERBEVEGELSENS ARKIV OG BIBLIOTEK


§ 1 Formål
Arbeiderbevegelsens Arkiv og Bibliotek (Arbark) har som formål å være et dokumentasjonssenter både av historisk og aktuell karakter. Det skal samle inn og sikre for framtida materiale om norsk arbeiderbevegelse og om norske forhold av interesse for forståelsen av arbeiderbevegelsens utvikling og aktuelle situasjon. Institusjonen skal slik være både et bibliotek og et arkiv.
Arbark skal være åpent for alle interesserte. Det skal holde sitt materiale lettest mulig tilgjengelig for brukerne og yte service overfor alle som søker opplysninger om arbeiderbevegelsens virksomhet. Arkivet skal aktivt samarbeide med institusjoner i inn- og utland for å realisere sin målsetting. Arkivet skal der det faller naturlig aktivt planlegge og delta i planlegging av forskning. Arkivet fungerer som konsultativt og koordinerende organ når arbeiderbevegelsens sentrale organisasjoner tar initiativ til historiske framstillinger.

§ 2 Selskapsform
Arbark er et tingrettslig sameie og eies av Landsorganisasjonen i Norge (LO) og Arbeiderpartiet (Ap).

§ 3 Medlemskap
Medlemmer kan de bli som godtar Arbarks formål og som betaler kontingent/driftstilskudd. OU-fondets tilskudd dekker kontingent/driftstilskudd for LO, forbundene i privat og statlig sektor og AOF. Kontingent/driftstilskudd fra andre medlemmer fastsettes i drøfting mellom medlemsorganisasjon og styret.

§ 4 Organisasjonens oppbygging

1. Representantskap
2. Styre
3. Administrasjon

§ 5 Representantskap
Representantskapet er Arbarks høyeste myndighet og består av 1 representant fra hver medlemsorganisasjon og Arbarks styre. Arbarks ansatte har møte- og talerett i representantskapet.
Representantskapet skal ha møte minst en gang hvert år og behandle

- virksomhetsrapport
- årsberetning og regnskap. (Styret har ikke stemmerett under behandling av årsberetning og regnskap.)
- rullerende langtidsplan og økonomiske forutsetninger.
- valg av styre og revisor
- vedtektsendringer

Representantskapet innkalles med minst to måneders varsel. Saker som ønskes behandlet må være sendt administrasjonen minst en måned før møtet. Saksliste og saksdokumenter sendes representantene minst 14 dager før møtet.

§ 6 Styret
Styret skal bestå av åtte medlemmer med personlige varamedlemmer, hvorav en velges av og blant de ansatte og en oppnevnes fra Staten ved Riksarkivaren. LO, Fellesforbundet, Fagforbundet, LO Stat, Ap og AOF skal være representert i styret. Styret velges for to år, dog slik at halvparten skiftevis står på valg hvert år. Styret ledes av en av eierrepresentantene. Daglig leder av Arbark deltar i styret med tale- og forslagsrett. Er det ved avstemning like mange stemmer for og imot, gjør møtelederens stemme utslaget.

§ 7 Styrets oppgaver

a) Styret skal lede virksomheten i samsvar med vedtektene og de vedtak som er fattet i Representantskapet.
b) Styret skal behandle årsbudsjett og årsplaner.
c) Styret skal tilsette daglig leder og nestleder. Styret skal utarbeide administrative retningslinjer og påse at administrasjonen følger opp budsjett og arbeidsplaner.
d) Styret skal avgi årsregnskap og beretning samt virksomhetsrapport til Representantskapet.
e) Styret skal godkjenne opptak av nye medlemmer og fastsette kontingent/tilskudd fra disse.
f) Styret skal behandle langtidsplan og arbeide for et trygt økonomisk driftsgrunnlag.

§ 8 Administrasjon
Daglig leder har ansvaret for daglig drift og skal innenfor rammer gitt av styret forvalte Arbarks verdier, utvikle Arbark så vel faglig som aktivitetsmessig. Daglig leder har ansvaret for at Arbark utvikler et godt arbeidsmiljø gjennom en god og åpen personalpolitikk, herunder tilsette medarbeidere innenfor vedtatte stillingsrammer.

§ 9 Revisjon
Regnskapet skal revideres av en statsautorisert revisor som velges av Representantskapet. Revisor skal avlegge revisjonsberetning til Representantskapet.

§ 10 Endring av vedtektene
Vedtektene kan endres av Representantskapet med 2/3 flertall og etter at forslag til endring er sendt medlemsorganisasjonene innenfor forslagsfristen for Representantskapsmøtet.

§ 11 Oppløsning
Ved oppløsning skal LOs sekretariat og Aps sentralstyre behandle avviklingen av virksomheten, herunder sikring av samlingene og mulig overføring av samlingene og driftsansvaret til det offentlige.