AKP (m-l) - 50 år siden etableringenArbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene), AKP (m-l), var et norsk politisk parti som ble stiftet i 1973 og nedlagt i 2007. AKP hadde sitt utspring i Sosialistisk ungdomsforbund (SUF), som i 1969 brøt med Sosialistisk folkeparti, og såkalte Marxist-leninistiske arbeids- og studiegrupper. Organisasjonen befant seg på ytre venstre og var både en videreføring av og en reaksjon mot 1960-tallets ungdoms- og studentopprør. Inntil 1990 hadde partiet tilleggsbetegnelsen marxist-leninistene (m-l) og medlemmer og sympatisører blei kalt ml-ere. AKP var inspirert av Lenins og Mao Zedongs partimodeller, og ble styrt etter prinsippet om demokratisk sentralisme. Partiet var på 1970-tallet ett av Vest-Europas sterkeste maoistiske partier. Partiet tok til orde for væpnet revolusjon og ville innføre kommunisme i Norge, etter modell av Mao Zedongs styre i Kina.

AKP (m-l) ble stiftet på Linderudkollen i Oslo 18. februar 1973. Partistiftelsen var et direkte resultat av ml-ernes deltakelse i kampen mot norsk medlemskap i EF (senere EU) i 1971‒1972. Nei-flertallet ble fortolket som en mulig revolusjonær situasjon, og da trengtes det et parti som kunne lede an i kampen.


Stiftelsen
Stiftelsesmøtet 18. februar 1973. Fra venstre: Synne Holan fra Tromsø, partiformann Sigurd Allern og medlem av sentralkomitéen, Kjell Pettersen fra Sauda.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


Utopien om et kommunistisk idealsamfunn ledet flere unge til de marxist-leninistiske bevegelsene på 1970-tallet. Partiet hadde innflytelse i forskjellige studentorganer, gjennom sin avis Klassekampen og gjennom sin kamp mot Arbeiderpartiet og LOs faglige politikk på arbeidsplassene.

Maoistene fikk allerede i 1960-årene kontroll over solidaritetsarbeidet for Vietnam. Senere spilte AKP(m-l) en viktig rolle i støtteorganisasjonene for Palestina, Chile og Afghanistan. Også i den radikale kvinnebevegelsen hadde AKP stor innflytelse. Kvinnefronten var i praksis ledet av partiet.

I startfasen var helsearbeiderne som sykepleiere, leger og fysioterapeuter den største yrkesgruppa i AKP (m-l). Kitty Strand og Gro Hagemann spilte en sentral rolle i utviklingen av den radikale kvinnebevegelsen. De hadde mest innflytelse på utviklingen av bevegelsens kvinnepolitikk. Partiet engasjerte seg i sakene for selvbestemt abort og mot pornografi og prostitusjon, kamp mot høyreekstremisme og i fagforeningsarbeid.Akp
AKP (m-l) og Faglig 1. mai-front preget togene i mange år og var kjent for sine spektakulære demonstrasjonstog med stor oppslutning, som i Oslo i 1974. Parole: Lettere arbeid og lengre pause for gravide kvinner!
Foto: Arbeiderbladet / ArbarkNy leder
9. oktober 1975 overtok Pål Steigan (til høyre) som formann etter Sigurd Allern (til venstre). Steigan ledet partiet i nesten ti år, frem til 1984.
Foto: Arbeiderbladet / Arbark


AKP (m-l) var sentral i mange faglige kamper. Linjegodsstreiken 1976: I april 1976 gikk transportarbeiderklubben ved Alnabruterminalen til streik. Transportarbeiderforbundet slo fast at konflikten var tariffstridig, og både forbundet og Osloforeningen oppfordret de streikende til å gjenoppta arbeidet. I pressen ble det dessuten lagt vekt på at flere av streikelederne var AKP’ere, og at konflikten i realiteten var initiert av AKP (m-l).


Akp
På bildet ser vi streikevaktene bli fjernet av politiet, blant dem Per Østvold som seinere ble leder av Transportarbeiderforbundet.
Foto: Stein Marienborg / Arbeiderbladet / Arbark

Les mer om streiken her: https://www.arbark.no/Utstilling/Transport_og_kommunikasjon/Tr0209.htm
Akp og Gerhardsen
AKP (m-l) var i opposisjon til LO og Arbeiderpartiets linje i fagbevegelsen. Her er AKP (m-l)s representanter fra Jern og metallarbeiderforbundet i diskusjon med Einar Gerhardsen på LO­kongressen 1977. Fra venstre: Harald Minken, Pål Steigan, Brynjulf Mugaas, Einar Gerhardsen og Marit Engh. I bakgrunnen Klassekampens daværende redaktør Finn Sjue.
Foto: Sølve Harm / Arbark


Ideologisk orienterte partiet seg mot Kina og Albania, med skarp front mot Sovjetunionen. AKP (m-l) så på det kinesiske, og fram til 1976 også det albanske kommunistpartiet, som bærerne av den ekte kommunismen. Sovjetunionens kommunistiske parti ble vurdert som ikke-kommunistisk (revisjonistisk). Den post-stalinistiske Sovjetunionen var hovedfienden. AKP (m-l) ble i økende grad kritisk til utviklingen i Kina utover 1980-tallet, og partiet brøt forbindelsene med Kinas kommunistparti. På 1980-tallet utviklet AKP (m-l) en kvinnepolitikk som fikk fram at flertallet i arbeiderklassen er kvinner, og de jobbet for innføring av sekstimersdagen og likelønn.

Utover i 1980-årene fikk m-l-bevegelsen mindre oppslutning, og AKP (m-l) mistet innflytelse. I 1987 ble det vedtatt at AKPs valgorganisasjon, Rød Valgallianse, i mindre grad skulle detaljstyres av AKP (m-l).

AKP (m-l) og andre deler av bevegelsen har gitt ut flere hundre hefter og bøker. På 1970- og 1980-tallet ga AKP (m-l) ut den engelskspråklige avisa Class Struggle med ujevne mellomrom.Publikasjon 1
Publikasjon 2
Publikasjon 3
Publikasjon 4

AKP (m-l) la stor vekt på ideologisk skolering. Her ses et utvalg studiehefter fra bibliotekets samling.
Foto: Arbark


AKPs landsmøte i mars 2007 vedtok å gå sammen med Rød Valgallianse og Rød ungdom i det nye partiet Rødt. AKPs siste leder, Ingrid Baltzersen, ble også nestleder i det nye partiet. Den formelle nedleggelsen av AKP ble enstemmig vedtatt på landsmøtet 21. april 2007.

AKP utga også gratisavisen akp.no som ble videreført som Rødt nytt.Fakta om AKP (m-l)

• Arbeidernes Kommunistparti (marxist-leninistene) ble stiftet 18. februar 1973.

• AKP (m-l) var et maoistisk parti som fulgte kommunistpartiene i Kina og Albania.

• Etter Maos død i 1976 og splittelsen mellom Kina og Albania, oppsto en ideologisk krise som ble begynnelsen til slutten for ml-bevegelsen.

• Partiet etablerte i 1977 Klassekampen som dagsavis. Avisen var offisielt organ for partiet fram til 1991.

• AKP strøk (m-l) fra partinavnet i 1990.

• I 2007 gikk AKP sammen med RV inn i Rødt, og AKP ble nedlagt.

• Partiledere: Sigurd Allern (1973-75), Pål Steigan (1975-84), Kjersti Ericsson (1984-88), Siri Jensen (1988-92), Solveig Aamdal (1992-97), Jorun Gulbrandsen (1997-2006), Ingrid Baltzersen.

Tekst: Marina Durovic-Andic og Kjersti Åberg.


---


Litteratur:


Rui, Per Kristian: «Ville tider, ville streiker»: om AKP (m-l) og m-l-bevegelsens rolle i ville streiker 1975-76., (Masteroppgave i historie, Universitetet i Oslo 2020)

Skjønsberg, Harald: Tilbakeblikk på AKP (m-l)s tiår., (I Arbeiderhistorie 1990)


Arkiv hos Arbark – katalog på Arkivportalen:
ARK-2704 AKP (m-l)

ml-historie: https://akp.no

Publisert 13.02.2023