Norsk sjømannsforbund 100 år

Sjøfolkene organiserer seg

 
Norsk Sjømandsforbund av Underordnede, landsmøte 16. november 1908
 


I 1880-årene ble det etablert en fagforening for fyrbøtere i Oslo. Foreningen var tilsluttet både Fagforeningenes sentralkomité og Arbeiderpartiet, men den ser ut til å ha blitt oppløst etter fem-seks år. På samme tid eksisterte det også matrosforeninger i både hovedstaden og i en del andre norske byer, og flere kom til på begynnelsen av 1900-tallet. I 1907 ble det etablert et landsomfattende forbund under navnet Norsk Sjømands Forbund. Dette forbundet markerte klar avstand til fagorganisasjonene innen LO.

Men spørsmålet om underordnede sjøfolk skulle være organisert i eller utenfor LO var på langt nær avgjort med dette. Etter initiativ fra både LO-ledelsen og fra sjøfolk som ønsket å være tilknyttet den øvrige fagbevegelsen, ble Norsk Matros- og Fyrbøter-Union stiftet i 1910. I løpet av få år meldte de fleste fagforeningene for sjøfolk seg inn i den nyetablerte Matros- og fyrbøterunionen, mens den LO-fiendtlige forgjengeren ble nedlagt.

Norsk Restaurasjonsforbund – fra 1932 Norsk Stuert- og Kokk-Forbund – organiserte stuertene og byssepersonalet til sjøs. Dette forbundet sto utenfor LO, men hadde ved flere anledninger vurdert innmeldelse. LO ønsket på sin side bare å ha ett forbund innenfor hver bransje. Ettersom Norsk Matros og Fyrbøter-Union allerede var tilknyttet LO, gikk derfor stuert- og byssepersonalets vei inn i Landsorganisasjonen via en sammenslutning med dette forbundet. I 1933 ble de to forbundene slått sammen under navnet Norsk sjømannsforbund.


Neste: Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkenejøfolkene

Til sjøs under elendige vilkår
Sjøfolkene organiserer seg
Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkene
"Hver tiende mann måtte dø"
Kamp for arbeidsplasser
Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek