Norsk sjømannsforbund 100 år

Kamp for arbeidsplasser

 
Sjømenn i 1920 åra
 


Som så mange arbeidstakere på land, ble også sjøfolkene i 1950-og 1960-årene stilt overfor krav om rasjonalisering, effektivisering og nedbemanning. I 1970-årene dukket imidlertid nye utfordringer opp. Økonomiske nedgangstider rammet skipsfarten hardt, og mange av rederne betraktet utflagging som en løsning på problemene. For sjømannsforbundet var dette innledningen til en årelang kamp for å opprettholde både arbeidsplasser og arbeidsbetingelser.

Da Stortinget i 1987 vedtok opprettelsen av Norsk Internasjonalt Skipsregister (NIS), ble arbeidet mye vanskeligere. Reglene i det nye skipsregisteret bidro blant annet til at norske sjøfolk i enda større grad enn tidligere ble erstattet med utenlandske sjøfolk med langt lavere lønninger. I NIS-saken følte Sjømannsforbundet seg sveket av både Arbeiderpartiet og LO – men selv om NIS utvilsomt førte til økt arbeidsledighet blant norske sjøfolk, hadde likevel utflaggingen i årene forut gjort enda større innhogg i antallet medlemmer av Norsk sjømannsforbund.
Neste: Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum

Til sjøs under elendige vilkår
Sjøfolkene organiserer seg
Storstreiken i 1921 – det startet med sjøfolkene
"Hver tiende mann måtte dø"
Kamp for arbeidsplasser
Arbark markerer Sjømannsforbundets jubileum 

 ©Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek