Artikler til Arbeiderhistorie


Redaksjonen i Arbeiderhistorie etterlyser vitenskapelige artikler til tidsskriftets neste utgave som vil komme i mars 2022.

Arbeiderhistorie
Arbeiderhistorie
Foto: Arbark

Arbeiderhistorie kan være så mye: faglig-politisk virksomhet, organisering, partipolitikk, foreningsarbeid, lønnskamper, streiker og aksjoner. Mye av dette er orientert om arbeiderbevegelsen, både gjennom partier og faglig-politiske organisasjoner. Men hvis en skal forstå arbeideres liv i fortida må en også studere de sosiale sammenhengene organiseringen inngikk i. En må undersøke dagligliv og fritidsaktiviteter, familieforhold og festligheter, matvaner og hobbyer, velferd og levemåter. Det er bare hvis vi vider ut blikket vi kan forstå fortids arbeidere som mennesker, med sine gleder, sorger og bekymringer, interesser for stort og smått.

For å fremme en faglig interesse for disse dimensjonene av arbeiderhistoria, inviterer vi historikere og andre til å skrive artikler i et temanummer som er orientert mot sosial- og kulturhistorie. Bidrag om andre emner med forbindelse til norsk eller internasjonal arbeiderhistorie er også velkomne. Kun tekster på skandinaviske språk blir publisert.

Forslag til artikler skal være på maksimalt 200 ord og sendes til redaksjonen på post@arbark.no innen 15. februar 2021. Redaksjonen vil gå gjennom forslagene og gi tilbakemelding til forfatterne. Det planlegges et eget forfatterseminar våren 2021.

Arbeiderhistorie utgis av Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek og er godkjent vitenskapelig publiseringskanal på nivå 1. Alle vitenskapelige artikler går igjennom en anonym, ekstern fagfellevurdering, i tillegg til en intern redaksjonell vurdering. Artiklene blir publisert både i bokform og som en fritt tilgjengelig elektronisk publikasjon på Universitetsforlagets tidsskriftportal Idunn. Arbeiderhistorie krever ingen forfatterbetaling for Open Access-publiseringPublisert 14.01.2021.