Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan og med hvilke formål Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek (Arbark) samler inn og behandler personopplysninger når du benytter Arbarks tjenester (bibliotek, arkiv, fotosamling) via vårt nettsted – arbark.no – eller om du kontakter oss via brev, telefon, e-post, eller ved personlig oppmøte. Den beskriver også innsamling og formål med vår behandling av personopplysninger som Arbark mottar i egenskap av å være en arkivdepotinstitusjon.

Kontaktinformasjon

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er behandlingsansvarlig. Henvendelser om personvern kan rettes til post@arbark.no eller til:

Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek Torggata 12 0181 Oslo

Tlf. 22 69 33 00

1. Personopplysninger om brukere av Arbarks samlinger


Bibliotek

Arbark benytter biblioteksystemet Micromark. I Micromark registreres personopplysninger som navn, kjønn, adresse, telefonnummer, e-postadresse. Formålet med denne innsamlingen er å administrere utlån av bøker og en del annet materiell til brukere av Arbarks samlinger. Micromark er databehandler for Arbark, og det er inngått en egen databehandleravtale mellom Arbark og Micromark om dette.

Behandlingsgrunnlaget finnes i EUs personvernforordnings artikkel 6, pkt. 1 a, som sier at den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysninger og gitt ditt samtykke da du ble registrert som låner.

Behandlingsgrunnlag finnes også i EUs personvernforordning artikkel 6, pkt. 1 c, om behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Arbark er pålagt å samle inn statistikk over bruken av våre samlinger. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå, og avleveres til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.

For mer informasjon, se Mikromarcs personvernerklæring:
https://arbark.mikromarc.no/Mikromarc3/privacypolicy.aspx?Unit=6471&=arbark

Arkiv

Arbark er en privat arkivinstitusjon, og vår arkivsamling består utelukkende av private og klausulerte arkiver. Innsyn i arkivmateriale gis i henhold til privatrettslige avtaler som er inngått med arkivskaperne. Alle som søker om innsyn må levere en skriftlig søknad til lesesal@arbark.no eller på vår lesesal. Søknader om innsyn i arkivmateriale som inneholder særlige kategorier personopplysninger må rettes til Arbark v/daglig leder. Alle som får innsyn i arkivmateriale må fylle ut et fullmaktsskjema og signere en brukeravtale, der de blant annet forplikter seg til å ta personvernhensyn i sin bruk av materialet.

Forespørsler om innsyn i arkiver kan bli lagret i Arbark sammen med signert brukeravtale og fullmaktsskjemaet med oversikt over hvilke arkiver og arkivbokser du har fått utlevert på lesesalen. Disse opplysningene benyttes av Arbark til statistiske formål og til å dokumentere at arkivinnsyn er gitt i henhold til bestemmelser i avtaler inngått med arkivskaperne. Opplysningene utleveres ikke til andre. Som bruker kan du få innsyn i de opplysningene som gjelder deg selv, og benytte dem til å holde oversikt over hvilket materiale du har gjennomgått.

Signerte brukeravtaler og fullmaktsskjemaer slettes rutinemessig etter ti år.

Behandlingsgrunnlaget for registreringen finnes i EUs personvernforordnings artikkel 6, pkt. 1 a, som sier at den registrerte har gitt samtykke til behandling av sine personopplysninger for ett eller flere spesifikke formål. Du skal ha fått informasjon om lagring av personopplysninger og gitt ditt samtykke da du signerte brukeravtalen. Behandlingsgrunnlag finnes også i EUs personvernforordning artikkel 6, pkt. 1 c, om behandling som er nødvendig for å utføre en oppgave i allmennhetens interesse eller utøve offentlig myndighet som den behandlingsansvarlige er pålagt. Arbark er pålagt å samle inn statistikk over bruken av våre samlinger. Denne statistikken kan ikke identifiseres på personnivå, og avleveres til Nasjonalbiblioteket og Arkivverket.

Arbarks hjemmeside

Når brukere søker på arbark.no og undersider, registreres IP-adressen til den maskinen/enheten det søkes fra sammen med generell informasjon som nettlesertype, tidspunkt, språk og hvilken nettside brukeren kom fra. Disse opplysningene brukes kun til statistiske formål. Arbark kan ikke identifisere personer ved hjelp av denne informasjonen.

2. Personopplysninger i materiale som er avlevert til Arbark


Arbark er en depotinstitusjon som mottar både ordinære arkiver og fotoarkiver/fotosamlinger fra fagbevegelsen, de politiske partiene på venstresiden, en rekke organisasjoner og privatpersoner med tilknytning til norsk arbeiderbevegelse, enkelte bedrifter med slik tilknytning og en del fotografer.

Disse arkivene kan inneholde personopplysninger og også særlige kategorier personopplysninger slik de er definert i personopplysningsloven. Dette kan for eksempel være opplysninger om medlemskap i en organisasjon eller et politisk parti, eller det kan være helseopplysninger i en yrkesskadeerstatningssak eller opplysninger om straffbare forhold i saker der en fagorganisasjon har hjulpet eller ført en sak for et medlem. I fotosamlingene inngår fotografier av navngitte personer tatt i offentlig og privat sammenheng.

Arbark viderebehandler slike opplysninger for arkivformål i allmennhetens interesse og for formål knyttet til vitenskapelig eller historisk forskning.

Formålet med behandlingen av personopplysninger framgår også av formålsparagrafen i Arbarks vedtekter: https://www.arbark.no/Diverse/Vedtekter.htm

Behandlingsgrunnlaget finnes i EUs personvernforordning artikkel 5, pkt. 1 b og artikkel 9, pkt. 2 j.

3. Om sikring av personopplysningerArbark har gjennomført en rekke organisatoriske og tekniske tiltak for å sikre at personopplysninger lagres i henhold til kravene i EUs personvernforordning (artikkel 24, pkt. 1) og personopplysningsloven. Dette omfatter blant annet avlåste magasiner uten adgang for uvedkommende, adgangskontroll til lesesal og øvrige lokaler, klausulering av alle arkiver og datasikkerhet i form av brannmurer og fysisk sikring av serverrom med mer.


© 2018 www.arbark.no