Transportarbeiderstreik for tarifftillegg i 2004I mars 2004 innledet Transportarbeiderforbundet tarifforhandlinger med Handelens og Servicenæringens Hovedorganisasjon (HSH). Forhandlingene foregikk i samarbeid med de to YS-forbundene YTF og PRIFO. Den 31. mars ble forhandlingene brutt, og dagen etter ble det også brudd i de tre fagforbundenes forhandlinger med Transportbedriftenes Landsforening og Norges Lastebileierforbund. Hovedårsaken til bruddet var at arbeidsgiverne hadde avvist kravet om et særskilt tarifftillegg for alle de fagorganiserte.


Fra streiken i 2004.
Foto: Ukjent / Arbark


Tanken bak kravet om et tarifftillegg var å etablere et nytt virkemiddel for å øke organisasjonsgraden på arbeidsplassene og samtidig ta et oppgjør med "gratispassasjerene" – uorganiserte som fikk de samme lønnstilleggene som fagorganisasjonene forhandlet fram. Fra arbeidsgivernes side ble kravet avvist på prinsippielt grunnlag. Det ble framstilt som udemokratisk og ble hevdet å være i strid med organisasjonsfriheten. Men heller ikke innad i LO var det enighet om at tarifftillegg var den rette vei å gå for å øke organisasjonsgraden. Enkelte fryktet at et skarpere skille mellom organiserte og uorganiserte ville lede fokus vekk fra det som burde være hovedsaken: lønnskampen overfor arbeidsgiverne.

Den 21. april ble 670 medlemmer av de tre forbundene tatt ut i streik, og utkjøringen av varer til en del av de store dagligvarekjedene stanset opp. Noen dager senere ble ytterligere 165 medlemmer tatt ut i streik. HSH svarte med lockout for ca. 1000 arbeidstakere i rundt 40 bedrifter. Dermed var de fleste grossistbedriftene innen dagligvarehandelen rammet av konflikten. Etter fire ukers streik ble forhandlingene gjenopptatt, og et anbefalt forslag sendt ut til medlemmene. Fagforbundene måtte gi seg når det gjaldt kravet om tarifftillegg. Isteden ble det enighet om å opprette lokale samarbeidsfond på arbeidsplassene. Disse fondene skulle brukes til å styrke samarbeidet og oppslutningen om de tre fagforbundene, men bruken av midlene forutsatte lokal enighet mellom klubb og bedrift.
Publisert 15.12.2020, første gang 01.11.2004.