Digitale dokumenter
- utvalgte dokumenter fra våre samlinger


Kongressprotokoller fra Landsorganisasjonen i Norge (LO):

Kongressen er LOs høyeste beslutningsorgan. I kongressprotokollene finner du alle vedtak som ble gjort på den enkelte kongress, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv. Noen år ble også dagsordenen trykket separat på forhånd.

Se dokumentene her.


Beretninger fra Landsorganisasjonen i Norge (LO):

Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hver kongress, og godkjennes av kongressen. Her finner du blant annet statistikker over streiker.

Se dokumentene her.


Representantskapsprotokoller fra Landsorganisasjonen (LO):

Representantskapet er det høyeste beslutningsorganet mellom kongressene og har møter ca. to ganger i året. Her besluttes blant annet strategier for lønnsoppgjørene og andre større politiske og organisatoriske saker.

Se dokumentene her.


Hovedavtalen LO-NHO:

Hovedavtalen LO-NHO (tidl. NAF) ble første gang inngått i 1935. Avtalen fastslår de grunnleggende spillereglene i arbeidslivet, og den inngår som del 1 i alle tariffavtaler i LO-NHO-området. Hovedavtalen revideres vanligvis hvert fjerde år.


Se dokumentene her.


Landsmøteprotokoller fra Arbeiderpartiet:

Landsmøtet er Arbeiderpartiets høyeste beslutningsorgan. I landsmøteprotokollene finner du alle vedtak som ble
gjort på det enkelte landsmøte, hvem som var til stede, hvem som hadde ordet osv.

Se dokumentene her.


Beretninger fra Arbeiderpartiet:

Beretningene dokumenterer driften i årene mellom hvert landsmøte, og godkjennes av landsmøtet. Her finner du blant annet partiets medlemstall og oversikter over tillitsvalgte.


Se dokumentene her.


Arbark på Norges dokumentarv

Det norske Memory of the World-register er en del av UNESCOs virksomhet, og utarbeidet av Den norske UNESCO-komiteen og Norsk Kulturråd. Hensikten er å ta vare på og synliggjøre en unik og uerstattelig dokumentarv. Fra før eksisterer en internasjonal dokumentarvliste hvor Norge er presentert med tre dokumenter. Arbeiderbevegelsens arkiv og bibliotek er representert på den norske listen med fire dokumenter/dokumentsamlinger: LOs stiftelsesprotokoll fra 1899, Hovedavtalen av 1935, Arbeiderpartiets brosjyresamling 1896-1997 og Boktrykkernes sykekasse fra 1819

Se dokumentene her.

© www.arbark.no